Sejarah Malaysia  

 

TEMA 1 : MASYARAKAT MALAYSIA

Sistem Kesultanan

1

Nyatakan konsep-konsep dalam sistem beraja di Tanah Melayu dan ciri-ciri pertabalan seseorang Sultan

2.

Sultan berperanan penting dalam organisasi pemerintahan kerajaan Melayu. Bincangkan.

 

Sistem Pembesar

3.

Bincangkan peranan pembesar dalam menguruskan pemerintahan kerajaan Melayu.

4

Analisiskan peranan pembesar daerah dan desa dalam sistem pemerintahan masyarakat Melayu.

5

Bincangkan pengaruh pembesar dalam sistem pemerintahan masyarakat Melayu.

 

Struktur Masyarakat Malaysia

6

Analisiskan bentuk hiraki masyarakat Melayu dan jelaskan peranan yang dimainkan oleh setiap golongan masyarakat.

7

Peranan golongan bawahan amat penting dalam organisasi masyarakat Malaysia sebelum campur tangan Inggeris. Huraikan.

 

Kepercayaan dan Agama

8

Walaupun Islam telah menjadi agama utama, masyarakat Melayu masih mengamalkan amalan yang bertentangan dengan Islam. Jelaskan.

9

Masyarakat Melayu masih terikat dengan amalan dan kepercayaan tradisional. Bincangkan.

10

Senaraikan aunsur-unsur kepercayaan sebelum Islam dan jelaskan amalannya setelah masyarakat Melayu memeluk Islam.

 

Ekonomi Sara Diri

11

Sistem ekonomi masyarakat Melayu berteraskan ekonomi sara diri. Bincangkan sebab-sebab pemilihan sistem tersebut dan kesannya terhadap masyarakat Melayu.

12

Sejauh manakah anda bersetuju amalan ekonomi sara diri masih menjadi amalan masyarakat Melayu sebelum peluasan kuasa barat.

13

Senaraikan ciri-ciri ekonomi sara diri dan jelaskannya.

 

Ekonomi Komersil di Malaysia

14

Jelaskan dan buktikan bahawa masyarakat Melayu telah lama menjalankan ekonomi komersial.

15

Bagaimanakah perubahan ekonomi sara diri kepada ekonomi komersial berlaku.

16

Mengapakah masyarakat berubah untuk menjalankan sistem ekonomi komersial.

 

Imigran dan Perkembangan Ekonomi

17

Perkembangan sektor pelombongan dan peladangan mengubah konsep ekonomi sara diri kepada ekonomi komersial. Bincangkan.

18

Kemasukan orang luar merupakan sumber kemakmuran ekonomi Tanah Melayu. Bincangkan.

Hukum Adat

19

Hukum adat perpatih lebih bersifat demokratik daripada hukum adat temenggong. Bincangkan.

20

Hukum adat temenggong lebih bercirikan Islam jika dibandingkan dengan hukum adat perpatih. Jelaskan.

21

Hukum adat yang diamalkan oleh kerajaan Melayu sudah lengkap menjadikan sistem pentadbiran Melayu menjalankan pemerintahan yang berkesan. Bincangkan.

22

Apakah yang membezakan hukum adat pepatih dan temenggong?

 

 

TEMA 2 : TRANFORMASI MASYARAKAT

 

Faktor Peluasan Kuasa

23

Inggeris mempunyai pelbagai sebab untuk meluaskan kuasanya di Malysia . Bincangkan.

24

Teori 3 G ( Gold, Glory, dan God ) ialah kemuncak penerokaan dan penjajahan Inggeris di Malaysia. Jelaskan.

25

Unsur mekantilisme, imperialisme, dan kolonialisme ialah antara aspek peluasan dan penerokaan kuasa Inggeris di Malaysia. Jelaskan maksud, konsep dan ciri unsur tersebut.

 

Perjanjian dan Campur Tangan

26

Campur tangan asing di Tanah Melayu adalah kesan daripada perjanjian yang ditandatangani . Bincangkan

27

Apakah yang menyebabkan pembesar-pembesar Melayu menandatangani perjanjian dengan kuasa barat?

28

Kaji kesan-kesan perjanjian yang ditandatangani terhadap politik, dan sosio ekonomi masyarakat Melayu.

29

Kaji dan jelaskan ciri-ciri perjanjian yang menjejaskan kuasa politik orang-orang Melayu.

30

Bagaimanakah Inggeris menggunakan perjanjian bagi mendapatkan kuasa politik dan ekonomi di Tanah Melayu.

 

Campur Tangan dan Kekacauan

31

Sejauhkan faktor ekonomi menjadi teras kepada campur tangan kuasa asing di Malaysia.

32

Pertelagahan merebut kuasa politik dan ekonomi mencetuskan campur tangan kuasa asing. Bincangkan.

33

Jelaskan peristiwa kekacauan dan peperangan yang menggerakkan campur tangan kuasa asing.

34

Analisiskan sebab-sebab Inggeris campur tangan di Malaysia.

35

Jelaskan ciri-ciri campur tangan Inggeris di Tanah Melayu.

 

Kesan-Kesan Campur Tangan/Peluasan Kuasa

36

Bincangkan kesan-kesan campur tangan Inggeris di Malaysia.

37

Penguasaan Inggeris di Tanah Melayu telah mewujudkan pelbagai kesan. Bincangkan.

38

Masyarakat yang majmuk merupakan peninggalan penjajahan Inggeris. Bincangkan.

39

Dasar Inggeris telah mewujudkan masyarakat yang majmuk. Jelaskan.

 

Penentangan

40

Bincangkan bentuk-bentuk penentangan dan sebab-sebab orang Melayu menentang perubahan Inggeris.

41

Peluasan kuasa Inggeris menyebabkan berlakunya penentangan di Malaysia. Bincangkan.

42

Kemerdekaan dan keinginan untuk bebas ialah sebab yang berulang orang Melayu menentang Inggeris. Jelaskan.

43

Orang melayu menggunakan pelbagai cara untuk bertindak balas terhadap peluasan dan campur tangan Inggeris. Bincangkan

44

Penentangan terhadap Inggeris telah mencetuskan kepelbagaian implikasi terutamanya dalam hal ehwal politik Melayu. Bincangkan.

 

Perubahan dan Penerimaan

45

Selain politik perubahan yang dilakukan Inggeris telah mengganggu amalan budaya dan nilai hidup Melayu. Bincangkan.

46

Inggeris telah mengubah struktur masyarakat Melayu selepas peluasan kuasanya. Bincangkan.

47

Inggeris melaksanakan banyak perubahan. Bincangkan aspek-aspek yang telah diubah oleh Inggeris di Malaysia.

48

Adakah orang melayu menerima perubahan yang dilaksanakan oleh Inggeris. Nilaikan.

 

 

 

 

TEMA 3 : NASIONALISME

 

Nasionalisme Faktor Kesedaran

49

Golongan agama memainkan peranan yang penting dalam mencetuskan gerakan kesedaran di Tanah Melayu. Bincangkan.

50

Bincangkan sumbangan dan peranan bahasa dan kesusasteraan dalam mencetuskan kesedaran politik melayu.

51

Pendidikan telah mencorakkan kesedaran nasionalisme melayu. Bincangkan.

52

Perkembangan akhbar dan peranan wartawan menjadi nadi penting perkembangan dan kesedaran nasionalisme Malaysia. Bincangkan.

53

Golongan intelektual melayu telah memainkan peranan untuk menyedarkan bangsa melayu. Bincangkan.

54

Bincangkan peranan pengaruh luar dalam mencetuskan kesedaran nasionalisme di Malaysia.

 

Perkembangan Nasionalisme

55

Jelas dan bincangkan kewujudan nasionalisme di Tanah Melayu.

56

Mengapakah berlakunya pertentangan pendapat antara golongan tua dan golongan muda.

57

Bincangkan perkembangan nasionalisme di Tanah Melayu sebelum perang dunia kedua.

58

Perjuangan politik di Malaysia bermula sebelum pendudukan Jepun. Bincangkan.

59

Bandingkan perjuangan pertubuhan-pertubuhan politik 1939 1948.

 

Peranan Pertubuhan/Persatuan Politik, Ekonomi, dan Sosial

60

Bincangkan persatuan atau pertubuhan yang berasaskan sosio-ekonomi.

61

Bincangkan persatuan dan pertubuhan yang berasaskan politik.

62

PKM menggunakan kesatuan buruh bagi menyebarkan ieologinya. Bincangkan.

 

Pendudukan Jepun dan Nasionalisme

63

Pendudukan Jepun memberikan sumbangan terhadap kesedaran nasionalisme Malaysia. Bincangkan.

64

Peperangan dunia ke-2 ialah pencetus orang Melayu sedar tentang nasionalisme. Bincangkan.

65

Analisiskan sumbangan Jepun terhadap ekonomi Tanah Melayu 1941-1945.

 

 

 

 

 

Malayan Union

66

Huraikan sebab-sebab wujudnya Malayan Union dan kesannya.

67

68

Malayan Union telah menyebabkan orang Melayu bersatu padu. Bincangkan.

Adakah Malayan Union memberikan manfaat kepada orang-orang Melayu dan sejauh manakah anda bersetuju ?

 

Pelembagaan Tanah Melayu ( PTM )

69

Malayan Union telah mewujudkan PTM 48. Setujukah anda?

70

Analisiskan persamaan dan perbezaan perlembagaan PTM 1948 dan PTM 1957.

 

 

Pembentukan Malaysia

71

Jelaskan sebab-sebab digagaskan pembentukan Malaysia pada 1963.

72

Bincangkan kesan pembentukan Malaysia dan hubungannya dengan negara Indonesia dan Fillipina.

73

Proses pembentukan Malaysia melalui beberapa tahap. Bincangkan

 

Darurat

74

Darurat merupakan tahap pemberontakan bersenjata oleh PKM. Jelaskan.

75

Bincangkan sebab-sebab dan kesan darurat.

76

Jelaskan langkah-langkah membendung darurat dan kesannya terhadap kedaulatan Tanah Melayu.