BAB 5

 KERAJAAN ISLAM DI MADINAH

Pengenalan

Madinah terletak antara Makkah dan Syam. Laluan pedagang . Tempat persinggahan. Penduduknya terdiri daripada Yahudi, Nasrani dan Arab. Yahudi – Bani Quraizah, Bani Nadhir, Bani Qunaiqa’ , Arab – Aus dan Khazraj. Kehidupan kurang sebab pergeseran kabilah dan penguasaan ekonomi oleh Yahudi. Aus dan Khazraj jemput Nabi saw – wujud Aqabah 1 pada 621M.

Madinah – Bandar bercahaya. Dikenali juga dengan Yathrib. Terletak di wilayah Hijjaz.

Suku Aus di Selatan dan Timur, Khazraj di tengah Madinah, Yahudi pertama hijrah ke Madinah ialah Qinuqa’.

Perjanjian Aqabah

1.     Aqabah ialah tempat antara Mina dan Makkah. Wakil Aus dan Khazraj menemui Nabi di Aqabah kemudian peluk Islam. 621M mengunjungi kagi dan wujud perjanjian Aqabah 1. Syarat Perjanjian:

a.      Suku Aus dan Khazraj hendaklah beriman dengan Allah swt. Dan Rasul

b.     Membantu Nabi saw

c.     Tidak mengamalkan amalan Jahiliyah.

2.     Selepas perjanjian hantar Mus’ab bin Umair ubtuk mendakwah.

3.     622M Perjanjian Aqabah 2. Syaratnya :

a.      Suku Aus dan Khazraj memeluk Islam dan taat kepada Nabi saw.

b.     Suku Aus dan Khazraj jemput Nabi saw di Makkah untuk hijrah ke Madinah

c.     Mereka secara sukarela mengadakan tempat tinggal

d.     Berjanji menjaga keselamatan baginda dan orang Islam Makkah

e.      Kesediaan mempertahankan Islam.

4.     Kesan Perjanjian:

a.      Penghantaran utusan dakwah ke Madinah

b.     Islam mula tersebar di Madinah kemudian seluruh pelusuk dunia

c.     Perlindungan bagi orang Islam Makkah.

d.     Jaminan dan keselamtan orang Islam Makkah terjamin

e.      Berlaku Hijrah dan kewujudan tahun Hijrah.

f.       Permulaan wujudnya negara Islam di Madinah

g.     Megembalikan keaman dan persaudaraan  masyarakat Madinah oleh Nabi saw melalui Islam.

h.     Wujud tentangan dan rancangan bunuh Nabi oleh Quraish di Makkah.

         

[Atas Halaman] [Pengenalan ][Perjanjian Aqabah ][Hijrah] [Sebab dan Tujuan Hijrah] [Kepentingan Hijrah][ Piagam Madinah][ Kepentingan Piagam Madinah]  [ Penyebaran Islam] [Perjanjian Hudaibiyah] [Kepentingan Perjanjian Hudaibiyah] [Pembukaan Semula Kota Makkah ]                            [Kepentingan Pembukaan Kota Makkah]

 

Hijrah

 

Berlaku pada 12 Sept 622M ( 1 H ). Berlaku secara rahsia dan berperingkat. Muhamad hijrah bersama Abu Bakar AsSiddiq – perjalanan 12 hari. Umar secara sendirian dan terang-terangan.

 

Konsep Hijrah

 

Maknanya:

1.     Maksud perkataan Arab – berpindah.

2.     Dalam konteks tamadun Islam bermaksud perpindahan orang Islam dari Makkah ke Madinah . Bertujuan untuk memperkukuhkan kedudukan Islam dan satu strategi penyebaran.

3.     Pengertian lain – Perjuangan untuk menegak kebenaran dan meninggalkan keburukan atau kejahatan.

4.     Semangat ingin berubah dan boleh berlaku dalam pelbagai keadaan spt perubahan sikap, cara berfikir, dan tingkah laku.

5.     Barat mentafsir Hijrah sebagai pelarian. Disangkal kerana terdapat perbezaan konsep Hijrah Barat dan Islam spt berikut:

a.      Hijrah orang Islam kerana jemputan orang Arab Madinah.

b.     Orang Makkah ke Madinah disambut dengan gembira dan rela.

c.     Orang Islam Makkah diberi jaminan kjeselamatan dan diberi tempat tinggal.

d.     Nabi Muhamad saw pula dilantik sebagai pemimpin Madinah dan diterima oleh semua golongan penduduk Madinah.

 

Cara penghijrahan Nabi Muhamad saw.

1.     Setelah berjaya melepaskan diri daripada kepungan

2.     Ali Abu Talib menggantikan nabi saw untuk tidur di tempat nabi.

3.     Bersama Abu bakar meninggalkan Makkah .

4.     Bersembunyi di gua Thur = Dibantu oleh Abdullah bin Abu bakar – intip kegiatan orang Quraish, Asma binti Abu Bakar – menghantar makanan, Amir bin Fuhairah – gembala kambing agar susu kambing diberi kepada baginda.

5.     Dipandu oleh Abdullah bin Arqat – waktu itu belum Islam lagi.

 

[Atas Halaman] [Pengenalan ][Perjanjian Aqabah ][Hijrah] [Sebab dan Tujuan Hijrah] [Kepentingan Hijrah][ Piagam Madinah][ Kepentingan Piagam Madinah]  [ Penyebaran Islam] [Perjanjian Hudaibiyah] [Kepentingan Perjanjian Hudaibiyah] [Pembukaan Semula Kota Makkah ]                            [Kepentingan Pembukaan Kota Makkah]

Sebab dan Tujuan Hijrah

1.     Perintah Allah swt menerusi wahyu. Firman spt: Surah al- Anfal.

2.     Meneruskan penyebaran Islam. Di Makkah Islam diancam.

3.     Satu strategi bukan kekecewaan penyebaran.

4.     Suasana aman di tempat baru memudahkan penyebaran Islam.

5.     Jemputan daripada penduduk Madinah yang menghadapi pelbagai konflik. Memerlukan pemimpin dan mendamaikan ketegangan.

 

[Atas Halaman] [Pengenalan ][Perjanjian Aqabah ][Hijrah] [Sebab dan Tujuan Hijrah] [Kepentingan Hijrah][ Piagam Madinah][ Kepentingan Piagam Madinah]  [ Penyebaran Islam] [Perjanjian Hudaibiyah] [Kepentingan Perjanjian Hudaibiyah] [Pembukaan Semula Kota Makkah ]                            [Kepentingan Pembukaan Kota Makkah]

 

Kepentingan Hijrah

1.     Dakwah Islamaiah dapat dilakukan dengan aman. Dan dilakukan secara terangan.

2.     Peluang untuk mendamaikan amasyarakat Arab di madinah.

3.     Menjalinkan hubungan persaudaraan orang Islam makkah dan Madinah.

4.     Dapat menyatukan golongan yang sebelum ini berseteru.

5.     Wujud golongan Muhajirin dan Ansar.Muhajirin bermaksud – berpindah. Ansar bermaksud – menolong ( Nasara ) Golongan ansar membantu Muhajirin dengan cara:

a.      Menjaga keselamatan

b.     Menyediakan modal untuk berniaga

6.     Kemanan dapat menjana ekonomi , kegiatan agama, dan kegiatan lain dalam sejahtera sebagai sebuah negara.

7.     Wujud takwim Hijrah. Mula digunakan pada zaman Khulafa Ar Rasyidin kedua – Umar al Khatab.

8.     Wujud masjid Nabawi . Masjid pertama dalam perkembangan Islam ialah Masjid Quba’. Fungsi mnasjid pelbagai seperti:

a.      Beribadat

b.     Belajar

c.     Tempat bertemu dan berbincang akan masalah

d.     Aktiviti jual beli.

9.     Pertukaran nama Madinah Al Munawarah daripada Yathrib. Pusat tamadun islam dan agama.

10. Menunjukkan sikap toleransi dan tolong menolong ke arah kecemerlangan.

11. Menunjukkan sokongan dan pengorbanan sahabat nabi. Menggadai nyawa, harta. Abd rahman Auf menyumbangkan hartanya untuk Islam.

12. Memperlihatkan wanita beperanan menggerakkan kemajuan negara. Cth puteri Abu bakar Assiddiq – Asma’ – menghantar makanan dan berita semasa persembunyian Nabi di Gua Thur.

13. Menunjukkan ketabahan hati dan kebesaran jiwa nabi sanggup meninggalkan kampung halaman.

14. Kebijaksanaan nabi mengaur strategi untuk berhijrah.

15. Kwujudan negara Islam pertama bagi mempertahankan Islam dan Madinah dariapda Quraish.

 

 

[Atas Halaman] [Pengenalan ][Perjanjian Aqabah ][Hijrah] [Sebab dan Tujuan Hijrah] [Kepentingan Hijrah][ Piagam Madinah][ Kepentingan Piagam Madinah]  [ Penyebaran Islam] [Perjanjian Hudaibiyah] [Kepentingan Perjanjian Hudaibiyah] [Pembukaan Semula Kota Makkah ]                            [Kepentingan Pembukaan Kota Makkah]

 

Piagam Madinah atau Sahifah Madinah

 

1.     Perlembagaan atau undang-undang bertulis pertama di dunia yang dirangka  Nabi pada 622M- berpandukan wahyu.

2.     Asas pemerintahan Kerajaan Islam yang terdiri daripada masyarakat Islan dan Bukan Islam.

3.     Mencatatkan tentang tanggung jawab ketua negara dan rakyatnya

4.     Dirangka berasaskan persetujuan orang Islam dan bukan Islam.

5.     47 fasal . 23 fasal membincangkan hubungan orang Islam dan tanggungjawab mereka. 24 fasal tanggungjawab orang bukan Islam terhadap Madinah.

6.     Boleh dirumus kepada 7 aspek penting yg merangkumi politik, ekonomi, sosial spt

a.      Pentadbiran

                                                              i.      Nabi Muhamad pemimipin di Madinah

                                                            ii.      Sebagai hakim menyelesaikan masalah antara Islam dan Bukan Islam

b.     Agama

                                                              i.      Bebas mengamalkan sebarang agama

                                                            ii.      Bebas mengamlkan adat selagi tidak bertentangan dengan Islam.

c.     Sosial

                                                              i.      Masyarakat sebagai satu ummah dan mem[unyai tanggungjawab yang sama terhadap negara

                                                            ii.      Tidak boleh bermusuhan

d.     Perundangan

                                                              i.      Undang-undang Islam diguna pakai, tetapi undang-undang kekeluargaan dalam kabilah boleh diamalkan selagi tidak bertentangan dengan Islam

                                                            ii.      Undan-undang Islam menekankan pengingsafan dan bukannya jatuhan hukuman.

                                                          iii.      Mennetapkan syarat jatuh hukuman seperti saksi yang dapat mengesahkan jenayah.

e.      Pertahanan

                                                              i.      Semua anggota masyarakat dikehendaki pertahankan negara

f.       Kedudukan kaum Yahudi

                                                              i.      Keselamatan terjamin selagi mematuhi perlembagaan Madinah

g.     Ekonomi

                                                              i.      Kerjasama dituntut bagi memajukan ekonomi negara

                                                            ii.      Unsur tipu dan riba dihapuskan.

 

[Atas Halaman] [Pengenalan ][Perjanjian Aqabah ][Hijrah] [Sebab dan Tujuan Hijrah] [Kepentingan Hijrah][ Piagam Madinah][ Kepentingan Piagam Madinah]  [ Penyebaran Islam] [Perjanjian Hudaibiyah] [Kepentingan Perjanjian Hudaibiyah] [Pembukaan Semula Kota Makkah ]                            [Kepentingan Pembukaan Kota Makkah]

 

Kepentingan Piagam Madinah

 

1.     Model kerajaan Islam yang unggul

2.     Unsur Islam boleh digunakan dalam negara pelbagai agama dan kaum

3.     Perlembagaan yang mengandungi unsur dunia dan akhirat.

4.     Menunjukkan sistem ekonomi Islam mementingkan keadilan dan ketelusan dalam perniagaan.

5.     Berjaya membentuk masyarakat  berasaskan ummah – hidup dalam  bersatu padu dan aman menerusi semangat ukhuwah Islamiah – iaitu semangat persaudaraan sesama Islam. Aspek Ukhwah dapat dilihat menerusi:

a.      Keadilan sosial

b.     Persamaan hak dan persaudaraan Islam

c.     Tiada perbezaan taraf

6.     Mempamerkan undang-undang yang lengkap dan sempurna berasaskan undang=undang syariah.

7.     Negara diwujud atas dasar pelembagaan terlebih dahulu.

8.     Berjaya menyusun masyarakat kehidupan yang sistematik berasaskan undang-undang bukan nafsu dan kekuatan kaum.

9.     Wujudkan semangat kerjasama dan sama-sama  bertanggungjawab menjaga keselamatan negara hingga menjadikan kerajaan Islam kuat dan disegani.

 

[Atas Halaman] [Pengenalan ][Perjanjian Aqabah ][Hijrah] [Sebab dan Tujuan Hijrah] [Kepentingan Hijrah][ Piagam Madinah][ Kepentingan Piagam Madinah]  [ Penyebaran Islam] [Perjanjian Hudaibiyah] [Kepentingan Perjanjian Hudaibiyah] [Pembukaan Semula Kota Makkah ]                            [Kepentingan Pembukaan Kota Makkah]

 

Penyebaran Islam

 

Strategi penyebaran Islam:

1.     Menghantar utusan ke Rom, Rom Timur Timur, Parsi, Mesir, Habsyah dan wilayah di sekitar semenanjung Arab.

2.     Tidak dengan paksaan tetapi dengan diplomasi dan menunjukkan nilai-nilai yang baik.

3.     Menerusi warkah atau surat untuk wujud persefahaman.

4.     Peperangan – dengan izin atau bertujuan memeprtahankan diri, agama dan negara. Kerajaaan Islam melalui beberapa siri peperangan sejak 622M Antaranya:

a.      Perang Badar 624M/2H

                                                              i.      Dalam perang ini Islam menang, Nabi mengampunkan orang tawanan Arab Quraish, Tawanan Wanita dan kanak-kanak dibebaskan. Lelaki diberi syarat untuk membebaskan diri mereka – ajar 10 kanak-kanak Islam baca dan tulis sehingga pandai akan dibebaskan.

b.     Perang Uhud 625M/3H

c.     Perang Khandak 627M/5H

d.     Perang Tabuk 630M/8H

5.     Perang dalam Islam mesti ikut prinsip tertentu, iaitu

a.      Dengan izizn Allah swt setelah turunnya wahyu. Berperang apabila diserang oleh musuh.

b.     Berperang untuk mencari keamanan supaya tempat ibadat terjaga.

c.     Menentang kesaliman dan mempertahankan diri.

d.     Islam menganjurkan perdamaian jika musuhnya inginkan perdamaian.

e.      Dakwah mesti dilaksanakan dengan baik

f.       Perang berpandukan aspek berikut:

                                                              i.      Tidak boleh membunuh orang yang lemah spt orang tua, kanak-kanka, wanita, orang sakit, dan orang yang menyerah diri.

                                                            ii.      Tidak dibenarkan membunuh  binantang ternakan, dan tanaman.

                                                          iii.      Dilarang meroboh rumah ibadat.

 

[Atas Halaman] [Pengenalan ][Perjanjian Aqabah ][Hijrah] [Sebab dan Tujuan Hijrah] [Kepentingan Hijrah][ Piagam Madinah][ Kepentingan Piagam Madinah]  [ Penyebaran Islam] [Perjanjian Hudaibiyah] [Kepentingan Perjanjian Hudaibiyah] [Pembukaan Semula Kota Makkah ]                            [Kepentingan Pembukaan Kota Makkah]

 

Perjanjian Hudaibiyah

Latar Peristiwa

628M orang Islam ingin ke Makkah untuk beribadat.dan mengerjakan umrah Disekat oleh Quraish. Di Hudaibiyah. Di situ orang Islam cuba menerangkan tujuan kedatangan dengan menghantar Uthman bin Affan. Peringkat awal tidak mempedulikan, tetapi apabila dapat tahu orang islam bersetia dan bersumpah untuk membela Uthman yang dikatakan dibunuh. Orang Quraish takut dan hantar Suhail bin Amru untuk berunding. Maka wujud Perjanjian Hudaobiyah pada 628M/6H.

 

Mengapakah Uthman Bin Affan dipilih?

1.     Mempunyai ramai saudara mara di Makkah

2.     Sahabat yang matang dan tua berbanding sahabat lain

3.     Lemah lembut dan bertolak ansur.

 

Kandungan Perjanjian Hudaibiyah.

1.     Bersetuju mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun

2.     Kabilah Rab lain bebas memilih sama ada kepada orang Islam Madinah atau Arab Quraish Makkah.

3.     Orang Islam Madinah yang memihak ke Makkah tanpa kebenaran penjaganya  tidak dipulangkan.

4.     Orang Quraish Makkah yang memihak ke Madinah tanpa kebenaran penjaganya perlu dipulangkan.

5.     Orang Islam boleh ke Makkah pada tahun berikutnya - 7 H.

 

[Atas Halaman] [Pengenalan ][Perjanjian Aqabah ][Hijrah] [Sebab dan Tujuan Hijrah] [Kepentingan Hijrah][ Piagam Madinah][ Kepentingan Piagam Madinah]  [ Penyebaran Islam] [Perjanjian Hudaibiyah] [Kepentingan Perjanjian Hudaibiyah] [Pembukaan Semula Kota Makkah ]                            [Kepentingan Pembukaan Kota Makkah]

 

Kepentingan Perjanjian Hudaibiyah

 

1.     Orang Islam dapat menunaikan haji pada tahun 629M/7H.

2.     Tempoh perdamaian membolehkan Nabi saw merangka program dakwah ke seluruh Tanah Arab.

3.     Suku Arab boleh menganut sebarang agama tanpa halangan.

4.     Islam dapat berkembang  berlipat kali ganda.

5.     Islam tersebat dengan aman

6.     Walaupun dikatakan berat sebelah tetapi telah dapat mengislamkan pemuka Quraish spt Khalid Al Walid, Amru Al As, dan Uthman  bin Talhah.

7.     Melambangkan ketokohan Nabi saw sebagai pemimpin unggul.

8.     Sebagai satu pengiktirafan terhadap kerajaan Islam Madinah.

9.     Pembukaan Makkah pada 630M setelah berlaku pencabulan gencatan senjata. Berlaku apaila orang Quraish memberi sokongan kepada Bani Bakar yang berperang dengan Bani Khuzaah  yang berpihak kepada Islam.

 

 

[Atas Halaman] [Pengenalan ][Perjanjian Aqabah ][Hijrah] [Sebab dan Tujuan Hijrah] [Kepentingan Hijrah][ Piagam Madinah][ Kepentingan Piagam Madinah]  [ Penyebaran Islam] [Perjanjian Hudaibiyah] [Kepentingan Perjanjian Hudaibiyah] [Pembukaan Semula Kota Makkah ]                            [Kepentingan Pembukaan Kota Makkah]

 

Pembukaan Semula Kota Makkah

Sebab

1.     Tempat kelahiran Nabi Muhamad saw dan tempat lahirnya Islam.

2.     Orang Quraish melanggar perjanjian Hudaibiyah 630M.

3.     Satu strategi jangka panjang dalam penyebaran Islam.

4.     Kedudukan Madinah akan menjadi lebih mantap.

 

Cara:

1.     Tanpa kekerasan

2.     Peringkat awal menghantar tentera Islam – empat pasukan 10000 orang.

3.     Diketuai oleh Khalid Al Walid, Abu Ubaidah Al Jarrah, Saad bin Ubadah, dan Zubair Al Awwam.. Masuk Makkah melalui 4 penjaru.

4.     Keyakinan dan setia kawan kunci kejayaan tentera Islam.

5.     Pengislaman Abu Sufian dan AL Abbas – memudahkan lagi Makkah dibuka. Selain jaminan keselamatan penduduk Makkah.

 

Kesan

1.     Sebelum memasuki Makkah Abu Sufian dan bapa saudara nabi Al Abbas telah memeluk Islam.

2.     Menunjukkan persaudaraan dengan mereka yang memasuki rumah Abu Sfian tidak akan ditentang.

 

[Atas Halaman] [Pengenalan ][Perjanjian Aqabah ][Hijrah] [Sebab dan Tujuan Hijrah] [Kepentingan Hijrah][ Piagam Madinah][ Kepentingan Piagam Madinah]  [ Penyebaran Islam] [Perjanjian Hudaibiyah] [Kepentingan Perjanjian Hudaibiyah] [Pembukaan Semula Kota Makkah ]                            [Kepentingan Pembukaan Kota Makkah]

 

Kepentingan Pembukaan Kota Makkah

 

1.     Menunjukkan semangat persaudaraan Islam dengan memberi jaminan keselamatan

2.     Menunjukkan semangat perpaduan dalam negara yang pelbagai agama dan keturunan

3.     Sifat pemaaf Nabi saw terserlah – tidak membalas dendam terhadap orang Quraish.

4.     Kaabah terpelihara daripada kemungkaran. Agama menyembah berhala dihapuskan.

5.     Kota suci umat Islam dalam melakukan ibadah.

6.     Membuktikan kukuhnya negara Islam di Madinah.

7.     Bermulanya penyebaran Islam secara menyeluruh ke Tanah Arab tanpa paksaan.

8.     Wujud sebuah pusat pemerintahan Islam yang kuat – Madinah masih kekal pusat pemerintahan.

9.     Titik akhir perjuangan Nabi saw dan pada 632M/11H Nabi Muhamad wafat. Khutbah akhir Nabi menyatakan

a.      Setiap orang Islam bersaudara

b.     Meninggalkan pusaka iaitu al quran dan sunnah.

 

 

[Atas Halaman] [Pengenalan ][Perjanjian Aqabah ][Hijrah] [Sebab dan Tujuan Hijrah] [Kepentingan Hijrah][ Piagam Madinah][ Kepentingan Piagam Madinah]  [ Penyebaran Islam] [Perjanjian Hudaibiyah] [Kepentingan Perjanjian Hudaibiyah] [Pembukaan Semula Kota Makkah ]                            [Kepentingan Pembukaan Kota Makkah]